Nawigacja

 • Plan lekcji 2015/2016

 • Dofinansowanie podręczników 2015/2016 w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”

          

  Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

  1. klas III szkoły podstawowej
  2. uczniów klas III, V i VI:
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszacych,
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
  • występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 225 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych i dla niepełnosprawnych uczniów klas   III;
  • do 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów klas V i VI ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.
  1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy.
  1. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”
  1. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

  Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15.09.2015r.

 • ROZKŁAD JAZDY GIMBUSA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

       DOWÓZ DO KOŚCIOŁA

   

  Grabowa        715

  Staszica         735

            Mostki           725

            Majków         720


   

  ODWÓZ

   

  1015

   

 • Rok szkolny 2015/16 czas zacząć

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016  odbędzie się w dniu 1 września 2015 r. :

  godz.7.45 - Msza Święta

  godz.9.00 - Inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI!

 • KONIEC ROKU! Uroczyste pożegnanie!

  W dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9.oo zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Barbara Gajewska. Uczniowie klasy szóstej przekazali sztandar szkoły uczniom obecnej klasy piątej, a w roku przyszłym klasy szóstej. Są to : Daria Marczewska, Damian Kręcisz oraz Natalia Moskalczyk.

  Po części oficjalnej społeczność szkolna obejrzała krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy szóstej. Absolwenci w humorystyczny sposób podsumowali rok szkolny, prezentując scenki z życia klasy, czy śpiewając nowe wersje znanych przebojów. Stąd „Gdybym miał gitarę” zamieniło się w wersję „Gdybym miał pi kwadrat” czy „Addio pomidory” w „Addio moja szkoło”.

  Pani Dyrektor z wychowawcami klas wręczali świadectwa oraz nagrody najlepszym uczniom naszej szkoły. Sportowcy otrzymali również puchary, ufundowane przez pana Mirosława Kowalika. Uczniowie z najwyższą średnią w szkole, między innymi Wiktoria Gębska (średnia 5,9) zostali uhonorowani upominkami zakupionymi przez radnych i sołtysa z Parszowa. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa po zakończeniu apelu w swoich klasach. Na szkolnej uroczystości było obecnych wielu gości i rodziców, dumnych ze swoich dzieci.

  Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy wesołych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

   

 • Sposób na nudę - Turniej Szachów Ogrodowych

  23 czerwca 2015r. w naszej szkole realizowany był projekt pod nazwą: finansowanySposób na nudę” – Gminny Turniej Szachów Ogrodowych  ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wąchock. Na jego realizację uzyskaliśmy kwotę 2500,00zl, z czego zakupiliśmy szachy ogrodowe oraz puchary. Autorami projektu była dyrektor szkoły Barbara Gajewska i nauczyciel bibliotekarz Edyta Spilska.    

  Do turnieju zgłosiła się ekipa ze Szkoły Podstawowej z Wąchocka (reprezentacja klas I - III) oraz uczniowie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami z sąsiedniej miejscowości sprawował p.Konrad Wojtachnio, któremu bardzo dziękujemy za przyjazd i udział w tym przedsięwzięciu.

  Na turnieju obecni byli: Dyrektor Szkoły Barbara Gajewska, prezes UKS ,,Orły Parszów”  Mirosław Kowalik i sołtys Parszowa Artur Bzdręga. Nad całością czuwały panie: Izabela Drabikowska i Katarzyna Lipińska.

  W związku z nieprzyjazną pogodą (deszcz) partię szachów musieliśmy rozegrać w sali gimnastycznej. Nowo zakupione szachy o gigantycznych rozmiarach pięknie prezentowały się na parkiecie sali. Grę prowadziły dwie sześcioosobowe drużyny. Dzieci w czasie wykonywania ruchów mogły swobodnie poruszać się po szachownicy. Czasem długo naradzali się nad kolejnym ruchem pionków i figur. Można było zauważyć dobrą strategię, przewidywanie ruchów przeciwnika, była też roszada. Gra toczyła się w ciszy, można było jedynie usłyszeć szepty konsultujących się ze sobą zawodników. Inni uczestnicy w skupieniu obserwowali grę. Trwała ona blisko godzinę, po której zawodnicy z Parszowa doprowadzili do pata, przez co cała partia zakończyła się remisem. Zawodnicy otrzymali okazałe puchary z rąk Dyrektor szkoły  i  Prezesa UKS oraz dyplomy z rąk Sołtysa. Wszyscy otrzymali także słodycze. Obie drużyny były bardzo zadowolone ze spotkania. Mamy nadzieję, że kolejne odbędą się w następnym roku i weźmie w nich udział większa ilość ekip - miłośników tej Królewskiej Gry.

 • PODRĘCZNIKI

  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

  ROK SZKOLNY 2015/2016

  Klasa

  Przedmiot

  Tytuł podręcznika autor

  Wydawca

   

  Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

  Karty pracy

  „Szkoła coraz bliżej”. Roczne przygotowanie do szkoły.

  Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi” ks. Stanisław Łabendowicz

  Nowa Era

  I

  Edukacja wczesnoszkolna

  „Nasz elementarz” , „Ćwiczeni z pomysłem 4 części-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Język angielski

  “English Quest 1” książka ucznia i zeszyt ćwiczeń

  Jeannette Corbett, Rosin O’Farrell, Magdalena Kondro

   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  Macmillam

  Religia

  „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

  Pod. Red. Ks. Dr St. Łabendowicza

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

   Nasza Szkoła, Maria Lorek, Monika Zatorska ćwiczenia z pomysłem kl. II - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Religia

  „Kochamy Pana Jezusa”

   

   Ks. S. Łabendowicz

  Język angielski

  “English Quest 2” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Jeannette Corbett, Rosin O’Farrell, Magdalena Kondro

   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  Macmillam

  III

  Edukacja wczesnoszkolna

  Elementarz XXI wieku Monika Gromek, Grażyna Kielbach, Michał kęska, Krystyna Bielenica

  Nasza Era

  Język angielski

  „English Quest 3” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Jeannette Corbett, Rosin O’Farrell, Magdalena Kondro

  Macmillan

  Religia

  “Przyjmujemy Pana Jezusa”

  ks. S. Łabendowicz

  IV

  Język polski

  „Jutro pójdę w świat” – kl. IV

  H. Dobrowolska, U. Dobrowolska  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

   

  Matematyka

  Matematyka z pomysłem. Klasa 4. Podręcznik - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Historia

  Historia „Wokół Nas” – podręcznik dla kl. IV

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat

  Historia „Wokół Nas” – zeszyt ćwiczeń dla kl. IV

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Przyroda

   Przyrodo Witaj! Kl. IV Ewa Gromek. Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Religia

  „Jestem Chrześcijaninem”

  Ks. S. Łabendowicz

  Język angielski

  “Evolution Plus 1” Nick  Beare

  podręcznik i zeszyt ćwiczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  Macmillam

  Plastyka

  Plastyka kl. IV Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Beata Mikulik, Joanna Chołaścińska

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Muzyka

  Klucz do muzyki

  Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, agnieszka Sołtysik zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  Zajęcia komputerowe

  Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe kl. 4 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

   

  Zajęcia techniczne

  Technika na co dzień Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  do odebrania na początku  roku szkolnego

  WSiP

  V

  Język polski

  „Jutro pójdę w świat” – kl. V

  H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

  WSiP

  Język angielski

  “Evolution Plus 2” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Nick Beare

  Macmillan

  Matematyka

  Matematyka 5. Podręcznik (NOWA WERSJA)
  M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki. Część 1 i część 2 (NOWA WERSJA) Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. (NOWA WERSJA) Geometria M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

  GWO

  Przyroda

  TAJEMNICE PRZYRODY 5 podręcznik z płytą CD-ROM Wydanie 2012,

  Janina Ślusarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Sztajer – Podręcznik,

  „Tajemnice przyrody”
  Zeszyt ćwiczeń, klasa 5, część 1

  Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz

  „Tajemnice przyrody”
  Zeszyt ćwiczeń, klasa 5, część 2

  Dominik Marszał, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz

  Nowa Era

  Historia

  Historia „Wokół Nas” – podręcznik dla kl. V

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat

  Historia „Wokół Nas” – zeszyt ćwiczeń dla kl. V

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

  WSiP

  Zajęcia techniczne

  „Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do kl. 4-6

  Lech Łabecki, Marta Łabecka

  Nowa Era

  Plastyka

  Plastyka „Na ścieżkach wyobraźni” - podręcznik kl. V

  Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla

  WSiP

  Zajęcia komuterowe

  Zajęcia komputerowe z pomysłem. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa V

  Anna Wysocka, Paweł Wimmer

  WSiP

  Muzyka

  „I gra muzyka” podręcznik i zeszyt ucznia dla kl. 5-6

  Monika Gromek, Grażyna Kilbach

  Nowa Era

  Religia

  „Wierzę w Boga”

  ks. Stanisław Łabendowicz

  VI

  Język polski

  „Jutro pójdę w świat” – k. VI (rok wydania 2014)

  H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

  WSiP

  Język angielski

  “Evolution Plus 3” podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Nick Beare oraz „Sprawdzian szóstoklasisty: Repetytorium z testami – język angielski

  Wyd. Macmillan

  Macmillan

  Matematyka

  Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej – rok wydania 2014
  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

  Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1. Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan – rok wydania 2014

  Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2. A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – rok wydania 2014

  Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – rok wydania 2014

  Matematyka. Kalendarz szóstoklasisty. Wydanie rozszerzone - termin wydania - IX 2014r.

  GWO

  Przyroda

  TAJEMNICE PRZYRODY

  Joanna Stwarz, Feliks Szlajter, Hanna Kowalczyk – Podręcznik,

  „Tajemnice przyrody”
  Zeszyt ćwiczeń, klasa 6, część 1

  Dominik Marszał, Mochnacz Monika, Joanna Stawarz, Maria Marko- Warłowska

  „Tajemnice przyrody”
  Zeszyt ćwiczeń, klasa 6, część 2

   Małgorzata Mańska, Maria Marko- Warłowska, Dominik Marszał, Joanna Stawarz

  Nowa Era

  Historia

  Historia „Wokół Nas” – podręcznik dla kl. V

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat

  Historia „Wokół Nas” – zeszyt ćwiczeń dla kl. V

  Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

  WSiP

  Zajęcia komuterowe

  Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 6

  Anna Wysocka, Paweł Wimmer

  WSiP

  Plastyka

  Plastyka „Na ścieżkach wyobraźni” - podręcznik kl. VI

  Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla

  WSiP

  Religia

  „Wierzę w Kościół”

  ks. Stanisław Łabendowicz

  Muzyka

  „I gra muzyka” podręcznik i zeszyt ucznia dla kl. 5-6

  Monika Gromek, Grażyna Kilbach

  Nowa Era

   

 • Wycieczka na Św. Krzyż - 23.06.2015

  Uczestnicy: Martyna Łoboda, Weronika Dudek, Barbara Pietruszka, Kamil Utrata, Julia Jażwiec, Wiktoria Nowak, Zosia Rymarczyk, Mateusz Utrata, Dawid Gębski, Wiktor Miernik, Natalia Moskalczyk, Wiktoria Musiał, Karol Tusznio, Paula Fabijańska, Wiktoria Gębska, Natalia Milewska, Natalia Nowak.

  Opiekunowie: Grażyna Frankiewicz i Agata Fokt - Danielska.

  Działalność SKKT rozpoczyna się i kończy w świętym miejscu - we wrześniu w "Ostrej Bramie", a w czerwcu na Świętym Krzyżu.

  Zanim grupa wyruszyła na szlak pielgrzymi i turystyczny, przypomniano legendę o Św. Emeryku, który zostawił  na Łysej Górze relikwie drzewa Krzyża Świętego.

  Następnie turyści weszli na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie obserwowali las jodłowo - bukowy z domieszką wiązu, lipy, klonu. Przy stacjach Drogi Krzyżowej wszyscy zatrzymywali się na krótką modlitwę w swoich intencjach.

  Po pokonaniu ostatniego, dosyć stromego odcinka znależli się przed Grotą Matki Bożej i tu też nastąpiła chwila modlitwy.

  Po wejściu na teren Klasztoru, turyści zapoznali się z historią jego założenia i zwiedzili krużganki oraz Kaplicę Oleśnickich, gdzie w tabernakulum znajdują się relikwie Krzyża Świętego.

  Następnie po przejściu obok Wieży Telewizyjnej udali się do Punktu Widokowego, skąd można było obserwować gołoborza i krajobraz Gór Świętokrzyskich.

  Warto wracać do świętych miejsc kultu religijnego, przy okazji delektując się świeżym powietrzem, a rozglądając się  - wspaniałymi widokami dziewiczego, pierwotnego lasu, gdzie pierwsi Królowie idąc Drogą Królewską na Święty Krzyż, wypraszali potrzebne łaski dla Ojczyzny, walcząc potem o Jej wyzwolenie. Władysław Jagiełło pielgrzymował do tego świętego miejsca przed każdą wyprawą.

   

 • XVI Rajd Lizakowy - 30.05.2015

   

  XVI Rajd Lizakowy - 30.05.2015r.

  Trasa: Młodzawy – Majków – Skarżysko – Łyżwy.

  Uczestnicy:

  Martyna Łoboda, Aleksandra Sieroń (kl.I), Weronika Dudek, Julia Głowacz, Barbara    Pietruszka (kl.II), Kamila Borowiec, Wiktoria Nowak (kl.IV), Karol Tusznio (kl.V), Paula Fabijańska, Aleksandra Martys, Natalia Milewska, Natalia Nowak (kl. VI).

  Opiekun: Grażyna Frankiewicz.

  Celem rajdu było dotarcie do polany, na której odbywał się kolejny Piknik Archeologiczny – Rydno. Grupa szła wyznaczoną trasą z Młodzaw, przez miejscowość Majków – Anna. Po drodze można było cieszyć oko widokiem nieskazitelnej przyrody, kobiercami kwiatów  - niezapominajek, jaskrów, czy okazami mniej znanymi, jak jastrzębiec leśny.

  Idąc lasem świerkowym z domieszką buka i grabu, w powietrzu unosił się zapach zawiązującej się już grzybni, w kilku miejscach było bardzo wilgotno i ślisko. Wędrówkę przerwał widok ciekawego okazu żuka i chronionej w Polsce - żmiji zygzakowatej, której udało się zrobić zdjęcie.

  Rydno to tysiące osad skupionych wokół kopalni ochry, czyli ziaren hematytu eksploatowanych w epoce kamienia około 20 tysięcy lat temu. Na obszarze paru kilometrów kwadratowych odkryto ponad 400 obozowisk z epoki kamienia – na świecie nigdzie indziej nie ma takiej ich koncentracji. Po dotarciu na miejsce, można było uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przez studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i młodzież ze skarżyskich szkół: w warsztatach gliniarskich, strzelaniu z łuku, konkursie wiedzy o Rydnie i regionie świętokrzyskim oraz inscenizacji na temat życia i obyczajów ludów pierwotnych.

  Uczniowie z Parszowa wzięli udział w quizie przygotowanym przez przewodnika Witolda Zajączkowskiego, zdobywając cenne nagrody.

  Na zakończenie z rąk prezesa PTTK w Skarżysku – Kam. – pana Jana Włodarczyka turyści z Parszowa otrzymali dyplom uczestnictwa w rajdzie i Puchar Pamiątkowy.

  Dziękujemy organizatorom Pikniku za kontynuowanie tradycji pokazów historycznych i podkreślanie wagi miejsca jako reliktu przeszłości, aby pamięć potomnych nie zaginęła.

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

  W dniu 26.06.2015r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Parszowie odbędzie się

  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  Msza św. w kościele o godz. 7.50

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Dowozy:

  Grabowa        7:20

  Staszica         7:35

   Mostki 7:30

   Majków         7:20

   

  ODWÓZ

  10:30

 • Święto Rodziny w Przedszkolu

  Są takie dwa dni szczególne w roku w których  Mama i Tato mają swoje święto. Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosiły swoich kochanych rodziców na uroczystość z okazji ich święta.

  Gdy nadeszła godzina 11.30. 29 maja, wszyscy rodzice ku radości swoich pociech zgromadzili się w sali przedszkolnej. Przedszkolaki powitały swoich rodziców krótkim występem. Mali artyści dali z siebie wszystko. Po części artystycznej dzieci zaprosiły swoje mamy i tatusiów do wspólnej zabawy przy znanych i lubianych przez nich przebojach oraz zabawach integracyjnych.

  Prezentem dla rodziców tego dnia były laurki z życzeniami i filmową niespodzianką, wręczone po występie oraz szczery uścisk ukochanej mamy i taty były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsi na całym świecie. Wielką niespodzianką dla wszystkich dzieci były przygotowane przez rodziców upominki z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

  Kolejno nadszedł czas na miłe spędzenie chwil ze swymi pociechami na oraz luźne  rozmowy pomiędzy rodzicami przy zorganizowanym dla nich słodkim poczęstunku.

  Dla naszych przedszkolaków impreza ta była znakomitą okazją, aby zaprezentować się ze swej jak najlepszej strony oraz pochwalić się swym talentem. Te krótkie chwile spędzone z rodzicami z pewnością na długo pozostaną w pamięci – zarówno rodziców – szczęśliwych, promieniujących, odświętnych i dumnych ze swych pociech oraz tych najmłodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej miłości jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte.

 • III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

  W dniu 19 czerwca 2015r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Parszowie odbył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wąchocka. Pogoda od rana deszczowa nie zachęcała do wyjścia na murawę. Jednak tuż przed rozpoczęciem meczu wyjrzało słońce i można było rozpocząć grę. Drużyny ze Szkoły Podstawowej z Wielkiej Wsi i Parszowa powitał Burmistrz p. Jarosław Samela, Dyrektor Szkoły z Parszowa p. Barbara Gajewska oraz p. radny Parszowa Grzegorz Retkowski,  którzy życzyli zawodnikom dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

  Mecz obserwowała społeczność uczniowska szkoły, która swoimi okrzykami i śpiewem zagrzewała do walki nie tylko swoją drużynę, ale również nagradzała oklaskami dobrą grę przeciwników. Szkolne cheerleaderki wykonywały swoje układy taneczne.

  Mecz zakończył się wygraną szkoły z Parszowa, ale nie  wynik był w tym dniu najważniejszy.

  Najlepsza była dobra zabawa, integracja szkół i ruch na świeżym powietrzu. Uczestnicy otrzymali z rąk p. Burmistrza okazałe puchary i dyplomy , a p. Dyrektor wręczyła wszystkim słodki poczęstunek.

 • "Wiemy co jemy" - spotkanie z dietetykiem

   Nasza szkoła podejmuje wiele  inicjatyw  mających  na  celu poszerzenie wiedzy  wychowanków  oraz  wyrabianie prozdrowotnych  nawyków. W  związku  z  tym  w  środę  24  czerwca  dzieci z przedszkola i obowiązkowego oddziału przedszkolnego odwiedził niezwykły  gość - Pani dietetyk Sylwia El - Dursi, mama Karinki i Nadii.  W interesujący  sposób  przedstawiła dzieciom zawód  dietetyka,  poszerzyła wiedzę na temat  zdrowego  odżywiania, zapoznała  z  piramidą  żywienia, od produktów  najzdrowszych  i  najbardziej wartościowych  po  te,  które w odżywianiu  mogłyby  zostać  wyeliminowane bez  szkody  dla  organizmu. Tłumaczyła,  dlaczego  należy  ograniczać słodycze, słodkie napoje i posiłki typu fast - food,  a zwiększyć  spożycie  warzyw  i  owoców,  a także w jaki  sposób  żywność  wpływa  na nasze  zdrowie  i  zachowanie. Podczas zajęć dzieci poznały również bajkowe postacie wesołego Zdrowitka i smutnego Chorowitka. Zadaniem każdego przedszkolaka było dopasowanie produktów zdrowych dla uśmiechniętej postaci, a dla smutnej, produktów, które są szkodliwe dla zdrowia. Było to dla wszystkich dobrą zabawą, a jednocześnie podsumowaniem zajęć dotyczących zdrowego odżywiania. Na  zakończenie  tego  pouczającego  spotkania  dzieci  otrzymały  kolorowanki propagujące zdrowe odżywianie. 

   

 • XI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Wielkiej Wsi

  W piątek 12 czerwca 2015r. na trawiastym boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa p. Dariusza Dudka. Na murawę wyszli zawodnicy z Wąchocka , Wielkiej Wsi i Parszowa. Nasza reprezentacja wystąpiła w nieco osłabionym składzie, w związku z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę. W tym dniu opiekę nad uczniami sprawowała p. Zofia Bzdręga – nauczyciel nauczania zintegrowanego, która zagrzewała uczestników zmagań do walki i osiągnięcia dobrego rezultatu meczu

  .

  Uczniowie rozegrali dwa mecze ( każdy 2* 15 min). Zajęliśmy II miejsce, ulegając jedynie zespołowi z Wąchocka. Reprezentant naszej szkoły Kamil Miernik został wybrany Królem Strzelców i otrzymał z rąk radnego Wielkiej Wsi p. Edwarda Lipiec zasłużony puchar. Wszystkie dzieci zaproszono na ufundowane przez sołtysa – gorące kiełbaski i napoje.

 • Finał e-Twinning w naszej szkole

  24.06.2015r. odbył się pokaz działań, w które zaangażowani byli uczniowie klas: II i III naszej szkoły w ramach współpracy między szkołami europejskimi pod nazwą e-Twinning. Projekt nazywał się „The no name country”, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, to uczniowie wybierali w poszczególnych modułach: nazwę dla tego państwa, projektowali flagę, hymn, narodową roślinę i zwierzę oraz tworzyli prawa tego państwa. Drogą głosowania on-line odbywał się wybór na poszczególne elementy np.: na najlepiej zaprojektowaną flagę, czy na najładniejszy hymn tego państwa. Przypomnijmy, że nazwa tego państwa wspólnie wybrana przez szkoły partnerskie to „The haunted country” – czyli „Państwo, w którym straszy”. Trzeba przyznać, że projekt wymagał od uczniów inwencji twórczej, bo sama nazwa państwa okazała się być dość kontrowersyjna.

  Dzięki pomocy Pani Agaty Fokt – Danielskiej mogliśmy dziś obejrzeć prezentację wykonaną w programie Power Point, a poprzez hiperłącza zobaczyć lub usłyszeć w szczegółach, jak radzili sobie nasi uczniowie w trakcie realizacji projektu.

  Nasza szkoła otrzymała pamiątkowy certyfikat za udział w projekcie, który zawiśnie na szkolnym korytarzu. W przyszłym roku będziemy chcieli zaangażować uczniów klas starszych do udziału w projekcie e- Twinning,  więc musimy  znaleźć partnerską szkołę do współpracy, ale to dopiero po wakacjach.

  Poniżej zamieszczamy link do prezentacji, którą dziś wspólnie oglądaliśmy i zapraszamy do jej obejrzenia.

  eTwinning.ppsx

 • Ogłoszenie!!!

  24.06.2015r. (środa) ODBĘDZIE SIĘ

  KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW DLA KL. V i VI.

 • Wycieczka Przedszkolaków i Rocznego Obowiązkowego Wychowania Przedszkolnego do „SIELSKA” na Wygodzie.

  W piątek 19.06.2015r. nasi najmłodsi uczniowie wyruszyli na wycieczkę. Celem niezwykłej podróży było odkrywanie świata zwierząt w MINI ZOO, podążanie „ śladami dinozaurów” i spotkanie  z kucami szetlandzkimi oraz hucułami.

  Po godzinnej jeździe autokarem dotarliśmy na miejsce. Przewodnik zabrał nas w podróż do przeszłości, kiedy to naszą planetę zamieszkiwały prehistoryczne gady. Wszyscy z dużym zainteresowaniem przyglądali się modelom tych gigantycznych zwierząt i słuchali ciekawostek dotyczących ich życia. Po takim niezwykłym spacerze wszyscy udali się na pyszny obiad. Najedzeni i pełni energii ruszyliśmy na spotkanie z kucykami i wierzchowcami. Wyciągały one przyjaźnie łby do małych rączek, które chętnie je głaskały i karmiły sianem. Następnie udaliśmy się do MINI ZOO , w którym mieszkały: owce quessant, kaczki mandarynki, pawie, lama, kangur, daniele, osioł, kozy, alpaka, świnodzik oraz króliki.

    Na koniec naszej wycieczki dzieci wybrały się w „rejs” statkiem-huśtawką, a następnie  wskoczyły do basenu z kulkami, w którym była także zjeżdżalnia. Resztki swojej niespożytej energii zostawiły na  trampolinie. Zmęczone, lecz pełne wrażeń przedszkolaki, wróciły do szkoły, gdzie czekali na nich rodzice.

    Wychowawcy grup przedszkolnych serdecznie dziękują opiekunom dzieci, którzy z dużym zaangażowaniem pomagali w opiece podczas wycieczki.

 • Ogłoszenie!!!

  W dniach 22 – 25.06.2015r. (poniedziałek – czwartek)  Samorząd Uczniowski prowadzi zbiórkę makulatury z przeznaczeniem na studnie dla mieszkańców Sudanu.

  Jest to projekt wspierany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 • Gminny konkurs języka angielskiego

  20 maja 2015r. odbył się gminny konkurs języka angielskiego w Szkole podstawowej w Wielkiej Wsi. Ze wszystkich szkół z naszej gminy wzięli udział uczniowie klas IV – VI. Zdobywcami konkursu z naszej szkoły byli: Mikołaj Mijas, który zdobył II miejsce w kategorii klas piątych oraz Julia Jaźwiec, która zdobyła III miejsce w kategorii klas czwartych. Pozostali nasi uczestnicy konkursu to : Giancarlo Greco z kl. IV, Hubert Pająk z kl. IV, Filip Głowacz z kl. V, Karol Tusznio z kl. V, Wiktoria Gębska z kl. VI, Katarzyna Gembska z kl. VI, Aleksandra Martys z kl. VI. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz gadżety z wydawnictwa Macmillan, natomiast pozostali uczestnicy gadżety  wydawnictwa Macmillan.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Parszowie
  Parszów, ul.Szkolna 28, 27-215 Wąchock
 • (041)27-12-176

Galeria zdjęć

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane